CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày 22/4/2014, Công ty cổ phần KCN Long Khánh (LOKIZ) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kinh doanh năm 2014

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, ông Trương Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, điều hành đại hội.

Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cũng thông thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014;
  2. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;

  3. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;

  4. Thông qua dự trù mức thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS.

 Năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Thị trường bất động sản tiếp tục bị đóng băng cũng như chịu sự cạnh tranh gay gắt với các Công ty bất động sản khác. Bối cảnh đó đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013. Trong bối cảnh đó Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã có nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, áp dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng, mở rộng thị trường, linh hoạt trong các biện pháp, chính sách thu hút đầu tư …     

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng