CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 23/4/2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần KCN Long Khánh. Công ty cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với sự tham gia của toàn thể các cổ đông và người đại diện ủy quyền đạt 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, ông Trương Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, điều hành đại hội.

Sau phần khai mạc, thông qua danh sách Chủ tọa, thư ký đại hội và Báo cáo số lượng Đại biểu tham dự Đại hội. Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cũng thông thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013;
  2. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;

  3. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;

  4. Thông qua dự trù mức thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS.

 

Đại hội thể hiện tinh thần sẻ chia và thấu hiểu, đoàn kết nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Đại hội và đều thống nhất là năm 2012 là một năm khó khăn nhất từ trước đến nay. Sự suy thoái kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, khó khăn trong công tác thu hút đầu tư…. Trong bối cảnh đó Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã có nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, áp dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng, mở rộng thị trường, linh hoạt trong các biện pháp, chính sách thu hút đầu tư … vì vậy, trong năm 2012 tuy còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông năm 2011 đặt ra.    

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng