CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 27/05/2016, Công ty cổ phần KCN Long Khánh (LOKIZ) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kinh doanh năm 2016

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT, điều hành đại hội.

Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cũng thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016;
  2. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;

  3. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;

  4. Thông qua dự trù mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS.

- Được sự quan tâm của các cổ đông sáng lập và Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, đôn đốc lãnh đạo để Công ty thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra.

- Được sự hỗ trợ giúp đỡ của các Sở ngành, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị chuyên ngành cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc đã triển khai xây dựng các hệ thống đồng bộ với cơ sở hạ tầng KCN, đảm bảo cung cấp các dịch vụ kịp thời phục vụ các nhà đầu tư và cơ bản tạo được hình ảnh KCN.

- Tình hình thu hút và mời gọi đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực do Việt Nam đã và đang chuẩn bị ký kết các Hiệp định thương mại tự do. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở địa phương đang tập trung triển khai đầu tư, trong đó có tuyến đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã đưa vào sử dụng và sân bây quốc tế Long Thành đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư, tạo cơ hội cho Công ty mời gọi và thu hút đầu tư, từ đó có nguồn để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng tiếp tục cho thuê lấp đầy diện tích KCN.

- Do kết quả kinh doanh khả quan, các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch nên thu nhập về tiền lương của người lao động đã tăng, đời sống vật chất tinh thần đang từng bước được cải thiện, tạo sự an tâm công tác và gắn bó với Công ty.

 Đ/c Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Phước thông qua chương trình đại hội

 

 Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hùng báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh 2015 và phương hướng 2016
 Đ/c Vũ Thị Mỹ Lệ - Bí Thư Đảng Ủy - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đến tặng hoa và tham dự đại hội
 Đ/c Bùi Phước Tiên nhận quà cảm ơn từ KCN Long Khánh sau khi từ nhiệm thành viên HĐQT 
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng