CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng

STT TÊN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP SỐ CỔ PHẦN GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (Đồng) TỶ LỆ (%)
1 Tổng công ty cao su Đồng Nai  7.000.000  70.000.000.000  58,30
2  Công ty cổ phần cao su Hoà Bình  1.440.000  14.400.000.000  12,67
3  Công ty cổ phần cao su Hàng Gòn  1.200.000  12.000.000.000  10,00
4  Công ty cao su Bà Rịa  1.520.000  15.200.000.000  12,03
5  Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa  836.000  8.360.000.000  6,97
   Tổng cộng  12.000.000  120.000.000.000  100,00
 
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng