CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH chi nhánh

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KCN LONG KHÁNH (CẢ 2 GIAI ĐOẠN)

Ngày 07/5/2024. Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh". Như vậy, Công ty Cổ phần KCN Long Khánh đã đủ điều kiện xử lý lượng nước thải theo thiết kế là 6.400m3/ngày đêm; đủ khả năng tiếp nhận được lượng nước thải từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xả ra.

Vui lòng xem file đính kèm

Giấy phép môi trường của dự án KCN Long Khánh

Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng